นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
Export-Import Bank of Thailand

อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road,
Phayathai,
Bangkok 10400
Tel 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
Fax 0 2271 3204
www.exim.go.th
Update : 2018-08-22 13:38:44


 

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
Mr. Pisit Serewiwattana
กรรมการผู้จัดการ
President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1120 Fax 0 2271 3029
pisits@exim.go.th
Update : 2016-06-01 16:36:18


 
นางวรรธนา มงคลศรี
Mrs. Wantana Mongkolsri
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1118 Fax 0 2271 3780
wantanam@exim.go.th
Update : 2016-01-12 11:49:49


 
นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง
Mrs. Warangkana Wongkhaluang
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1184 Fax 0 2271 3780
warangkanaw@exim.go.th
Update : 2017-09-06 14:25:16


 

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
Mr. Sittikorn Direksoonthorn
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1189 Fax 0 2271 3780
sittikornd@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:03:56


 
นายชนะ บุณยะชัย
Mr. Chana Boonyachai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President,
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1187 Fax 0 2271 3780
chanab@exim.go.th
Update : 2018-12-12 14:37:45


 
นางสาวน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์
Miss Nongnuch Laomaneerattanaporn
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1185 Fax 0 2271 3780
nongnuchl@exim.go.th
Update : 2016-11-03 14:01:15


 

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์
Miss Draswan Shoowong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1189 Fax 0 2271 3780
draswans@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:04:24


 
นายทวีวุฒิ ดานุสวัสดิ์
Mr. Tawewut Danusawad
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม
Senior Vice President, Legal Affairs and Credit Procedure Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2902 Fax 0 2271 3014
tawewutd@exim.go.th
Update : 2018-08-22 15:48:28


 
นางสาวณัฐทิตา รุ่งวัฒนา
Miss Natthita Rungwatthana
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
First Vice President, Corporate Strategy Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2702 Fax 0 2617 2266
natthitar@exim.go.th
Update : 2018-12-12 14:43:17


 

นายอนุชิต วิทยบูรณานนท์
Mr. Anuchit Vitayaburananont
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 1
First Vice President, Corporate Business Department 1
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3602 Fax 0 2278 1787
anuchitv@exim.go.th
Update : 2018-12-12 14:21:32


 
นางสาวอัจโนมา พรธารักษ์เจริญ
Miss Atchanoma Porntharuckcharoen
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 2
First Vice President, Corporate Business Department 2
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2502 Fax 0 2271 3281
atchanomap@exim.go.th
Update : 2018-08-22 15:45:32


 
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ
Mrs. Wanpen Unchundacha
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3
Senior Vice President, Corporate Business Department 3
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2602 Fax 0 2271 3020
wanpenu@exim.go.th
Update : 2018-08-22 15:29:42


 

นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล
Mr. Ittipol Lertsakthanakul
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 4
Senior Vice President, Corporate Business Department 4
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1302 Fax 0 2271 3281
ittipoll@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:05:45


 
นางโมรี ปรีชาสัมมกุล
Mrs. Moree Preechasammakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 5
First Vice President, Corporate Business Department 5
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3702 Fax 0 2278 1814
moreep@exim.go.th
Update : 2018-08-22 17:03:27


 
นางสาวดวงใจ พรหมบัญญัติ
Miss Doungjai Prombunyat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 6
First Vice President, Corporate Business Department 6
Tel 0 2271 3700 ต่อ 4002 doungjaip@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:07:29


 

นางสาวประเสริฐจิต ศรีนิลทา
Miss Prasertjit Srinilta
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
First Vice President, SMEs Business Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2802 Fax 0 2617 2280
prasertjits@exim.go.th
Update : 2018-12-12 14:43:29


 
นางสาวเข็มจริยา ธีรพงษ์
Miss Khemjariya Teerapong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
First Vice President, Compliance Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1202 Fax 0 2617 1780
khemjariyat@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:07:51


 
นายวิทวัส ปัญญาแหลม
Mr. Vitavus Punyalam
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา
Senior Vice President, Branch Administration Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2402 Fax 0 2271 3010
vitavusp@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:08:08


 

นายวิบูลย์ จุฑาธรรมพิทักษ์
Mr. Viboon Chuthathumpitak
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ
First Vice President, Internal Audit Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1061 Fax 0 2617 2038
viboonc@exim.go.th
Update : 2018-08-22 15:49:37


 
นางดารณี ธีรธนากร
Mrs. Daranee Tiradnakorn
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Senior Vice President, Human Resources Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2002 Fax 0 2271 3013
daraneet@exim.go.th
Update : 2016-10-03 16:24:23


 
นายสมควร สมบูรณ์พันธ์
Mr. Somkoun Somboonpun
ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ
First Vice President, General Administration Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1402 Fax 0 2271 3204
somkouns@exim.go.th
Update : 2014-09-11 09:58:52


 

นางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช
Miss Pornsuree Thaisriharaj
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจธนาคาร
Senior Vice President, Banking Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1502 Fax 0 2271 2540
pornsureet@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:22:08


 
นางปาริสา ภัคดุรงค์
Mrs. Parisa Phakdurong
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Senior Vice President, Risk Management Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1002 Fax 0 2271 3011
parisap@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:11:02


 
นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล
Mrs. Pacharapun Aroonyingmongkol
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
Senior Vice President, Treasury Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2202 Fax 0 2271 3032
pacharapuna@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:11:30


 

นางสาวสิริรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์
Miss Sirirat Aramsereewong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
First Vice President, Information Technology Management and Development Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2302 Fax 0 2271 3205
sirirata@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:22:20


 
นางสาวนันทนา ตันสุขเกษม
Miss Nantana Tansukasem
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารหนี้
First Vice President, Debt Administration Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1902 Fax 0 2271 3014
nantanat@exim.go.th
Update : 2018-12-12 14:45:09


 
นางสาวสดใส พงษ์พัฒนาศิลป์
Miss Sodsai Pongpattanasin
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
First Vice President, Accounting Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1602 Fax 0 2617 2033
sodsaip@exim.go.th
Update : 2018-08-22 17:14:53


 

นายธนัติ ธรรมสุริยะ
Mr. Tanat Thamsuriya
ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
First Vice President, Information Technology Operations Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3402 Fax 0 2271 3205
tanatt@exim.go.th
Update : 2018-08-22 15:34:14


 
นายชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ
Mr. Chansit Siritanachot
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม
First Vice President, Business Process Improvement and Innovation Development Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3302 Fax 0 2278 1786
chansits@exim.go.th
Update : 2018-08-22 17:11:41


 
นางเศรษฐสุดา ตุลยธัญ
Mrs. Setasuda Tulyathan
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานตัวแทน
First Vice President, External Relations and International Office Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3002 Fax 0 2617 2053
setasudat@exim.go.th
Update : 2018-08-22 15:23:47


 

นางอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล
Mrs. Arunsri Suppethyapisal
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการและสี่อสารองค์กร
Senior Vice President, Secretary and Corporate Communication Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1132 Fax 0 2271 3029
arunsris@exim.go.th
Update : 2018-08-22 16:28:02


 
นายจารุพัฒน์ พานิชยิ่ง
Mr. Jarupat Panitying
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกัน
Senior Vice President, Insurance Underwriting and Operation Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1702 Fax 0 2271 3629
jarupatp@exim.go.th
Update : 2018-08-22 15:38:27


 
นางสาวศนิสา พลังตระกูล
Miss Sanisa Plangthrakul
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
Senior Vice President, Credit Analysis Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3102 Fax 0 2271 3197
sanisap@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:16:21


 

นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
Mrs. Kwanjai Tachasanskul
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
Senior Vice President, Business Research Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2102 Fax 0 2617 2061
kwanjait@exim.go.th
Update : 2016-05-03 14:35:24


 
นายอภิรัฐ แสงธงทอง
Mr. Apirat Sangthongtong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออก
First Vice President, Insurance Business Promotion Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3902 Fax 0 2278 1815
apirats@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:16:56


 
นายยุทธพงศ์ มีแก้ว
Mr. Yuttapong Meekaew
ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
First Vice President, EXIM Excellence Academy
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3502 Fax 0 2617 2260
yuttapongm@exim.go.th
Update : 2019-07-02 18:18:27


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400