นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
Export-Import Bank of Thailand

อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road,
Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400
Tel 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
Fax 0 2271 3204
www.exim.go.th
Update : 2014-09-11 09:48:01


 

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
Mr. Pisit Serewiwattana
กรรมการผู้จัดการ
President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1120 Fax 0 2271 3029
pisits@exim.go.th
Update : 2016-06-01 16:36:18


 
นายเขมทัศน์ สายเชื้อ
Mr. Kematat Saicheur
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1183 Fax 0 2271 3780
kematats@exim.go.th
Update : 2016-06-01 16:32:13


 
นางวรรธนา มงคลศรี
Mrs. Wantana Mongkolsri
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1118 Fax 0 2271 3780
wantanam@exim.go.th
Update : 2016-01-12 11:49:49


 

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร
Mr. Rak Vorrakitpokatorn
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1114 Fax 0 2271 3780
rakv@exim.go.th
Update : 2016-11-03 13:55:39


 
นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง
Mrs. Warangkana Wongkhaluang
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1184 Fax 0 2271 3780
warangkanaw@exim.go.th
Update : 2017-09-06 14:25:16


 
นายชนะ บุณยะชัย
Mr. Chana Boonyachai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President,
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1116 Fax 0 2271 3780
chanab@exim.go.th
Update : 2016-02-09 14:57:47


 

นางสาวน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์
Miss Nongnuch Laomaneerattanaporn
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1185 Fax 0 2271 3780
nongnuchl@exim.go.th
Update : 2016-11-03 14:01:15


 
นางเศรษฐสุดา ตุลยธัญ
Mrs. Setasuda Tulyathan
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
First Vice President, Marketing Strategy Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3001 Fax 0 2271 3020
setasudat@exim.go.th
Update : 2017-09-06 14:25:41


 
นางปิยรัตน์ สุนทรพงศ์
Mrs. Piyarat Suntornpong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร
First Vice President, Corporate Strategy and Planning Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2703 Fax 0 2617 2266
piyarats@exim.go.th
Update : 2017-04-11 15:02:01


 

นายวิทวัส ปัญญาแหลม
Mr. Vitavus Punyalam
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา
First Vice President, Branch Administration Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2402 Fax 0 2617 2065
vitavusp@exim.go.th
Update : 2016-04-04 11:44:49


 
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ
Mrs. Wanpen Unchundacha
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ
Senior Vice President, International Project Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2602 Fax 0 2271 3020
wanpenu@exim.go.th
Update : 2016-05-03 14:33:57


 
นางดารณี ธีรธนากร
Mrs. Daranee Tiradnakorn
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Senior Vice President, Human Resources Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2002 Fax 0 2271 3013
daraneet@exim.go.th
Update : 2016-10-03 16:24:23


 

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์
Mr. Somkoun Somboonpun
ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ
First Vice President, General Administration Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1402 Fax 0 2271 3204
somkouns@exim.go.th
Update : 2014-09-11 09:58:52


 
นายสมชาย พันธ์นาค
Mr. Somchai Phannak
ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร
First Vice President, Banking Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1502 Fax 0 2271 3039
somchaip@exim.go.th
Update : 2014-09-11 09:59:23


 
นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล
Mrs. Pacharapun Aroonyingmongkol
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน
First Vice President, Treasury Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2202 Fax 0 2271 3032
pacharapuna@exim.go.th
Update : 2014-09-11 09:59:36


 

นายสรวุฒิ สุขกิจ
Mr. Soravoot Sukhakit
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม
Senior Vice President, Debt Administration and Credit Procedure Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1902 Fax 0 2271 3014
soravoots@exim.go.th
Update : 2016-05-03 14:34:24


 
นายสุรชัย อนุรักษ์รัชดา
Mr. Surachai Anurakradchada
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
First Vice President, Information Technology Management and Development Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2302 Fax 0 2271 3205
surachaia@exim.go.th
Update : 2017-09-06 15:03:58


 
นายธนัติ ธรรมสุริยะ
Mr. Tanat Thamsuriya
ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
First Vice President, Information Technology Operations Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2302 Fax 0 2271 3205
tanatt@exim.go.th
Update : 2017-09-06 15:04:10


 

นายชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ
Mr. Chansit Siritanachot
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
First Vice President, Organization Development Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3301 Fax 0 2278 1786
chansits@exim.go.th
Update : 2017-09-06 14:27:13


 
นายจารุพัฒน์ พานิชยิ่ง
Mr. Jarupat Panitying
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายรับประกันการส่งออก
Senior Vice President, Export Credit Insurance Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1702 Fax 0 2271 3629
jarupatp@exim.go.th
Update : 2016-05-03 14:35:06


 
นางสาวศนิสา พลังตระกูล
Miss Sanisa Plangthrakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
First Vice President, Credit Analysis Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 3102 Fax 0 2271 3197
sanisap@exim.go.th
Update : 2016-04-04 11:45:07


 

นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
Mrs. Kwanjai Tachasanskul
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
Senior Vice President, Business Research Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2102 Fax 0 2617 2061
kwanjait@exim.go.th
Update : 2016-05-03 14:35:24


 
นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล
Mr. Ittipol Lertsakthanakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1
First Vice President, Business Promotion Department 1
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1302 Fax 0 2271 3281
ittipoll@exim.go.th
Update : 2015-05-13 18:06:55


 
นายธนัท สรรักษ์สิน
Mr. Thanat Sorraraksin
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2
First Vice President, Business Promotion Department 2
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2802 Fax 0 2617 2280
thanats@exim.go.th
Update : 2016-04-04 11:45:32


 

นางสาวอัจโนมา พรธารักษ์เจริญ
Miss Atchanoma Porntharuckcharoen
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 3
First Vice President, Business Promotion Department 3
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1302 Fax 0 2271 3281
atchanomap@exim.go.th
Update : 2014-09-11 10:00:57


 
นางสาวเข็มจริยา ธีรพงษ์
Miss Khemjariya Teerapong
ผู้อำนวยการ สำนักกำกับการปฏิบัติงาน
First Vice President, Office of Compliance
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1204 Fax 0 2271 3197
khemjariyat@exim.go.th
Update : 2016-04-04 11:45:49


 
นายทวีวุฒิ ดานุสวัสดิ์
Mr. Tawewut Danusawad
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมาย
Senior Vice President, Office of Legal Affairs
Tel 0 2271 3700 ต่อ 2901 Fax 0 2271 3014
tawewutd@exim.go.th
Update : 2017-06-19 19:45:28


 

นายวิบูลย์ จุฑาธรรมพิทักษ์
Mr. Viboon Chuthathumpitak
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
First Vice President, Office of Internal Audit
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1065 Fax 0 2617 2038
viboonc@exim.go.th
Update : 2014-09-11 10:01:44


 
นางอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล
Mrs. Arunsri Suppethyapisal
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักบริหาร
Senior Vice President, Office of Top Management
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1131 Fax 0 2271 3029
arunsris@exim.go.th
Update : 2016-05-03 14:33:34


 
นางปาริสา ภัคดุรงค์
Mrs. Parisa Phakdurong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารความเสี่ยง
First Vice President, Office of Risk Management
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1002 Fax 0 2271 3011
parisap@exim.go.th
Update : 2016-10-03 16:26:45


 ฝ่ายบัญชี
Accounting Department
Tel 0 2271 3700 ต่อ 1602 Fax 0 2617 2033

Update : 2014-10-08 14:15:08


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400