นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
Liquor Distillery Organization Excise Department

67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ
บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
67 Moo 4 Paknam
Bangkhla
Chachoengsao 24110
Tel 0 3854 1004-6
Fax 0 3854 1001-2
liquor@liquor.or.th
Update : 2014-11-18 15:07:42


 

นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
Mr.Somchart Wongwattanasarn
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3854 2481 Fax 0 3854 2489
somchart2498@gmail.com
Update : 2014-11-18 15:18:06


 
น.ส.กฤษณา คำใจ
MissKrissana Khamjai
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director of Administration
Tel 0 3854 2486 Fax 0 3854 1001-2
rubfung19@hotmail.com
Update :


 


หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหาร
Chief Administration Department
Tel
Update : 2012-02-20 14:32:05


 

นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล
MissPranee Visanarnantakul
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Chief Audit Executive
Tel 0 3854 2494 Fax 0 3854 1001
Pla_4444@hotmail.com
Update : 2014-11-18 15:46:20


 
นางดวงสมร เรืองอุไร
Mrs.Duangsamorn Ruangurai
หัวหน้ากอง กองนโยบายและแผน
Chief Policy and Planning Division
Tel 0 3854 2490, 0 3854 1004-5 ext. 1015 Fax 0 3854 1001-2
duang98@hotmail.com
Update : 2014-11-18 15:41:25


 
นางสุชาดา แถมสกุล
Mrs.Suchada Thaemsagul
หัวหน้ากอง กองคลัง
Chief Finance Division
Tel 0 3854 2489 Fax 0 3854 2489
suchada@liquor.or.th
Update : 2014-11-18 15:41:51


 

นางสาวละเอียด คำใจ
Ms.Laeiad Khamjai
หัวหน้ากอง กองจำหน่าย
Chief Distribution Division
Tel 0 3854 2488 Fax 0 3854 1001
laeiad@liquor.or.th
Update : 2014-11-18 15:42:16


 


หัวหน้า กองวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Chief Environment and Science Division

Update : 2012-02-20 14:33:14


 


หัวหน้า กองผลิตสุราและแอลกอฮอล์
Chief Production Division

Update : 2012-02-20 14:34:04


 

นายสมควร จารุสมบัติ
Mr.Somkhruan Jarusombat
หัวหน้ากอง กองช่าง
Chief Engineering Division
Tel 0 3854 2493-4 ext. 205 Fax 0 3854 1001-2
somkaun@liquor.or.th
Update : 2014-11-18 15:43:11


 
นายภาคภูมิ เหมะรักษ์
Mr.Parkpoom Hemaraksha
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
Chief Financial Officer : CFO
Tel 0 3854 2483 parkpoom@@yahoo.com
Update : 2014-11-18 15:24:38


 


หัวหน้า กองกลาง
Chief General Affairs Division
Fax 0 3854 2487

Update : 2014-11-18 15:26:22


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400