นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
Playing Cards Factory Excise Department

1488 ถนนนครไชยศรี
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1488 Nakornchaisri Rd.
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2241 0777, 0 2241 8051-3, 0 2243 6493-4
Fax 0 2241 0777, 0 2241 8051-3, 0 2243 6493-4
www.playingcard.or.th
Update : 2014-11-05 11:12:25


 

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
Mr.Terapun Nitvibool
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2241 0777, 0 2241 8051-3, 0 22436493-4
Update : 2014-11-05 11:11:07


 
นายอนุพันธ์ บุณโยดม
Mr.Anupan Boonyodom
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2241 0777, 0 2241 8051-3, 0 22436493-4
Update : 2014-11-05 11:11:22


 
นางมณี วงษ์วิโรจน์
Mrs.Manee Wongviroch
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Head of Administration Department
Tel 0 2241 0777, 0 2241 8051-3, 0 22436493-4
Update : 2014-11-05 11:12:02


 

นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์
Mr.Ganith Siriwat
หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่
Head of Production Department
Tel 0 2241 0777, 0 2241 8051-3, 0 2243 6493-4
Update : 2014-11-05 11:12:11


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400