+++ นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย +++
                    ปรับปรุงใหม่    
หน่วยราชการอิสระ
Independent Public Agencies

สำนักนายกรัฐมนตรี
Office of the Prime Minister

กระทรวงกลาโหม
Ministry of Defence

กระทรวงการคลัง
Minister of Finance

กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministy of Tourism and Sports

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministry of Social Development and Human Security

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives

กระทรวงคมนาคม
Misnistry of Transport

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Commerce

กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

  กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

กระทรวงวัฒนธรรม
Ministry of Culture

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry

 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลด APP
gPhone App for Android
สะดวกทุกที่ทุกเวลา