นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ
หน่วยราชการอิสระ
Independent Public AgenciesUpdate :


กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง
-Update :


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism

25/25 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
25/25 Salaya
Phuttamonthon
Nakhonpathom 73170
Tel 0 2441 7999
Fax 0 2441 7924 onab@onab.go.th
Update : 2017-10-19 15:50:00


สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Office of the Royal Development Projects Board

2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
2012 Soi 36, Arun Amarin Road, Bang Yi Khan Subdistrict,
Bang Plat District
Bangkok Thailand 10700
Tel 0 2447 8500-6
Fax 0 2447 8562 www.rdpb.go.th
Update : 2014-10-06 13:11:51


สำนักพระราชวัง
Bureau of the Royal Household

ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน
กรุงเทพมหานคร 10200
The Grand Palace, Thanon Na Phra Lan

Bangkok 10200
Tel 0 2623 5499, 0 2623 5500
Fax 0 2226 4949
Update : 2017-11-21 13:45:18


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Office of the Royal Society

สนามเสือป่า
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Sanam Suea Pa
Khet Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2356 0466-70
Fax 0 2356 0490-92 ripub@royin.go.th
Update : 2014-11-11 11:51:09


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Royal Thai Police

อาคาร 1 ชั้น 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
1st Bldg, 7th Fl., Royal Thai Police, Rama 1 Rd.
Pathum Wan
Bangkok 10330
Tel 0 2251 6831
Fax 0 2205 3738
Update : 2014-10-06 13:17:53


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
422 Thanon Phayathai, Wangmai
Patumwan,
Bangkok 10330
Tel 0 2219 3600
Fax 0 2219 3622 www.amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:31:17


สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty The king´s 80 th Birthday Anniversary, 5 th December, B.E.2550 (2007) Rajaburi Direkriddhi Building, 120 Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2142 1436
Fax 0 2143 9546 www.ago.go.th
Update : 2014-10-06 13:26:40


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
The Crown Property Bureau

173 ถนนนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร 10300
173 Nakhonratchasima Road,
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2787 7777
Fax 0 2787 6733 www. crownproperty.or.th
Update : 2014-12-18 10:12:44


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General of Thailand

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Soi Areesampan, Rama VI Road,
Samsen Nai, Payathai
Bangkok 10400
Tel 0 2271 8000
Fax 0 2618 5769 www.oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:33:57


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
The Secretariat of the House of Representatives

ถนนอู่ทองใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Thanon U-Thong Nai,
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2244 1000
parliament.go.th
Update : 2014-12-18 10:20:10


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
The Secretariat of the Senate acting as the Secretariat of the National Legislative Assembly

เลขที่ 4 ถนนอู่ทองใน
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
4 Thanon U-Thong Nai
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2244 1777-8
Fax 0 2244 1779 www.senate.go.th
Update : 2019-03-26 09:22:06


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

273 ถนนสามเสน
บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
273 Samsen Road
Bangkhunprom
Bangkok 10200
Tel 0 2283 5353
Fax 0 2280 0449, 0 2280 0626
Update : 2019-07-17 10:15:56


ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolitan Admisistration City Hall

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
173 Dinso Road
Phra Nakhon
Bangkok 10200
www.bangkok.go.th
Update :


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Office of the Election Commisstion of Thailand

เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
120 Moo 3 Ratthaprasasanabhakti Building The Goverment Complex Commemorating His Majesty, The king 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E 2550 (2007) ,Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok, Thailand 10210
Tel 0 2141 8888
Fax 0 2143 8688
Update : 2014-12-18 11:08:20


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The Office of the Securities and Exchange Commission

333/3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road,
Chatuchak,
Bangkok, Thailand 10900
Tel 1207, 0 2033 9999
Fax 0 2033 9660 www.sec.or.th
Update : 2018-03-16 08:56:20


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Office of the Ombudsman

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5,9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) Ratthaprasasanabhakti 5th and 9th Floor, 120 Chaengwattana Road
Laksi District,
Bangkok 10210
Tel 0 2141 9100 หรือ 1676
Fax 0 2143 8341 www.ombudsman.go.th
Update : 2014-11-26 15:20:22


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Office of the National Human Rights Commission of Thailand

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty, The king 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E 2550 (2007) Ratthaprasasanabhakti Building Floor 6-7, 120 Chaeng Wattana Road,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 3800 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 0 2141 3978-81 โทรสายด่วน (เพื่อการร้องเรียน) 1377
Fax 0 2143 9563, 0 2143 9564 www.nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 16:33:20


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty The king´s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E.2550 (2007) Rajaburidirekriddhi Building, 120 Chaengwattana Road,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 7777
Fax 0 2143 9522 www.constitutionalcourt.or.th
Update : 2014-12-18 11:52:24


สำนักงานศาลยุติธรรม
Office of the Judiciary

อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Criminal Court Building, 12 Floor Ratchadaphisek Road
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2541 2284-91
Fax 0 2541 2306, 0 2541 2258 E-mail : grad@coj.go.th www.coj.go.th
Update : 2014-12-18 11:55:13


ศาลฎีกา
The Supreme Court

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary,5th December, B.E. 2550 (2007)
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2142 4710
Fax 0 2143 9298 E-mail : supreme.2@judiciary.or.th, www.supremecourt.or.th
Update : 2014-12-18 11:59:52


ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal

ถนนรัชดาภิเษก
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Thanon Ratchadaphisek
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2541 2436-50
Fax 0 2512 8305 www.coj.go.th/appealc
Update : 2014-12-18 12:01:23


ศาลแพ่ง
Civil Court

ถนนรัชดาภิเษก
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Thanon Ratchadaphisek
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2541 2420-9
Fax 0 2541 2520, 0 2541 2522 civil.1@judiciary.go.th
Update : 2014-12-18 12:02:42


ศาลอาญา
Criminal Court

ถนนรัชดาภิเษก
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Thanon Ratchadaphisek
Chatuchak
Chatuchak 10900
Tel 0 2541 2284-90
Fax 0 2541 2273, 0 2541 2042 E-mail : crimc@coj.go.th
Update : 2012-02-27 08:45:48


ศาลปกครอง
The Administrative Courts

120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
120 Moo 3 Chaengwattana Road,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 1111 สายด่วน 1355
www.admincourt.go.th
Update : 2014-12-18 12:04:53


สถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok's Institute (KPI)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) Southern Zone Ratthaprasasanabhakti Building 120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 9600
www.kpi.ac.th
Update : 2014-12-18 12:14:28


สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
Office of Political Development Council

เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 4 ทิศเหนือ อาคารบี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex CommemoratingHis Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) Building B 4th Floor,120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong,
Chaengwattana Road, Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 9700
Fax 0 2143 8202 www.pdc.go.th
Update : 2014-12-18 12:12:19


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Office of the Energy Regulatory Commission

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
319 19th Floor Chamchuri Square, Phayathai Rd.,
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2207 3599
Fax 0 2207 3502 , 0 2207 3508 www.erc.or.th
Update : 2016-11-02 15:57:17


สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
The Office of the Agricultural Futures Trading Commission

ชั้น 15 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Level 15, CRC Tower, All Seasons Place 87/2 Wireless Road, Lumpini
Patumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2685 3250
Fax 0 2685 3259 aftc@aftc.or.th www.aftc.or.th
Update : 2014-12-18 15:01:25


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
Office of Insurance Commission

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
22/79 Ratchadaphisek Road, Jankasame,
Jatujak
Bangkok 10900
Tel 0 2515 3999
Fax 0 2515 3970 สายด่วน 1186 www.oic.or.th
Update : 2016-04-01 09:07:52


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
87 Phaholythin 8 (Soi Sailom)
Samsen Nai, Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2271 0151-60, 0 2670 8888 หรือ 1200 กด 2
Fax 0 2250 5240 http://www.nbtc.go.th
Update : 2014-12-18 15:04:31


สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
Deposit Protection Agency

อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น25-27 เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
25 -27th Fl., SJ Infinite I Bldg., 349 Vibhavadi Rangsit Rd., Chompol
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2272 0300 หรือ 1158
Fax 0 2272 0448 www.dpa.or.th
Update : 2018-11-15 16:36:03


เมืองพัทยา
Pattaya City

171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
171 Moo 6 North Pattaya Road
Banglamung
Chonburi 20150
Tel 038253100 Contact Center : 1337
Fax 038421591 www.pattaya.go.th
Update : 2019-10-04 14:32:14


     

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400