นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
Office of the Prime Minister

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Thanon Pissanulok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2288 4000
www.Thaigov.go.th
Update : 2017-12-18 11:22:40


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary, Prime Minister Office

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Government House, 1 Pissanulok Road
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2283 4000
Fax 0 2283 4249 www.opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:06:54


กรมประชาสัมพันธ์
The Government Public Relations Department

9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
9 Soi Aree Samphan, Thanon Rama VI
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2618 2323-40
Fax 0 2618 2364, 0 2618 2399 AnonCoders Update : 2017-09-15 01:50:51


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
National Intelligence Agency

321 ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
321 Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2281 7035, 0 2281 7100, 0 2281 7399, 0 2281 7504, 0 2281 7715
Fax 0 2280 4970 E-mail : spokesman@nia.go.th www.nia.go.th
Update : 2014-09-15 13:44:12


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of the Cabinet

ทำเนียบรัฐบาล
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Royal Thai Government House
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2280 9000, 0 2280 9090
Fax 0 2280 9046 www.cabinet.thaigov.go.th
Update :


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
The Secretariat of the Prime Minister

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ
Government House, Thanon Pissanulok
Dusit
Bangkok
Tel 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th
Update : 2014-10-06 14:08:28


สำนักงบประมาณ
The Bureau of the Budget

ถนนพระรามที่ 6
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI,
Phayathai,
Bangkok 10400
Tel 0 2273 9022, 0 2273 9027-8, 0 2265 1000
Fax 0 2618 5217 www.bb.go.th
Update : 2014-10-06 14:15:18


สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Government House, Thanon Pissanulok
Dusit,
Bangkok 10300
Tel 0 2629 8000
Fax 0 2629 8056 www.nsc.go.th
Update : 2014-10-06 14:17:32


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State

1 ถนนพระอาทิตย์
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
1 Thanon Phra Athit
Khet Phra Nakhon
Bangkok 10200
Tel 0 2222 0206-9, 0 2220 7600-9
Fax 0 2226 6201, 0 2226 3612 www.krisdika.go.th, www.lawreform.go.th
Update : 2019-01-07 12:59:22


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
Office of the Civil Service Commission

47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
47/111 Tiwanon Road, Taladkwan Sub-District
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2547 1000
Fax 0 2547 1001 www.ocsc.go.th
Update : 2014-10-30 15:45:09


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Office of the Public Sector Development Commission

๕๙/๑ ถ.พิษณุโลก
กรุงเทพฯ 10300
59/1 Pitsanulok Rd.,
Dusit
Bangkok, Thailand 10300
Tel 0 2356 9999
Fax 0 2281 7995 สายด่วน 1785 www.opdc.go.th
Update : 2012-03-02 15:35:31


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)

962 ถนนกรุงเกษม
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
962 Krung Kasem Road,
Pomprap Satruphai
Bangkok 10100
Tel 0-2280-4085
Fax 0-2281-3938 www.nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:56:34


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited

63/1 ถนนพระรามเก้า
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
63/1 Rama IX Road
Huay Kwang
Bangkok 10310
Tel 0 2201 6000
Fax 0 2245 1435 www.mcot.net
Update : 2014-10-27 10:55:34


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
The Thailand Research Fund

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
14th Floor, SM Tower, 979/17-21 Paholyothin Road, Samsennai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2278 8200
Fax 0 2298 0476 E-mail : callcenter@trf.or.th www.trf.or.th
Update : 2012-03-13 14:19:06


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
24th Floor Phayathai Plaza Building, 128 Phayathai Road, Thungphayathai
Rajthevee
Bangkok, Thailand 10400
Tel 0 2216 3955
Fax 0 2216 5044-6 E-mail : info@onesqa.or.th www.onesqa.or.th
Update : 2014-12-04 13:13:53


สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
National Village and Urban Community Fund Office

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
200 Moo 4, 24 Floor Jasmine International Tower, Chaeng Wattana
Pakkred
Nonthaburi 11120
Tel 0 2100 4209
Fax 0 2100 4205 http://www.villagefund.or.th
Update : 2012-03-02 13:40:50


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
Office of the Board of Investment

555 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel 0 2553 8111
Fax 0 2553 8315 www.boi.go.th
Update : 2019-03-06 15:09:57


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Office of Small and Medium Enterprises Promotion

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ G,17,18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
21 TST Tower G,17,18, 23 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chompon
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2298 3000
Fax 0 2273 8850 www.sme.go.th
Update : 2012-03-19 08:51:23


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

ชั้น 31 อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
118/1 Tipco Building 31th Floor, Rama VI Road,
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 02 357 3580-7
Fax 02 357 3599 www.dasta.or.th
Update : 2014-10-09 18:47:44


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Digital Government Development Agency (Public Organisation)

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 th Floor, Bangkok Thai Tower Building 108 Rangnam Rd. Phayathai,
Ratchatewi
Bangkok 10400
Tel 0 2612 6000
Fax 0 2612 6011-12 www.ega.or.th
Update : 2014-11-11 15:46:00


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Office of the Consumer Protection Board

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Ratthaprasasanabhakti 5th Floor, The Government Complex Commemorating, His Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) 120 Chaengwattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel สายด่วน สคบ.1166
www.ocpb.go.th
Update : 2015-08-05 10:32:51


  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
GeneralPrayut Chan-o-cha
นายกรัฐมนตรี
Prime Minister

Update : 2018-03-29 11:09:23


พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
GeneralPrawit Wongsuwon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Deputy Prime Ministers and Minister of Defence
Tel 0 2288 4000 #4205 Fax 0 2288 4071

Update : 2018-03-29 11:08:49


พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
GeneralTanasak Patimapragon
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Ministers
Tel 0 2288 4040 Fax 0 2288 4041

Update : 2016-01-27 14:55:16


พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
AdmiralNarong Pipatanasai
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Ministers
Tel 0 2288 4082 Fax 0 2288 4085

Update : 2016-01-27 15:10:05


พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
ACMPrajin Juntong
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Ministers
Tel 0 2288 4075 Fax 0 2288 4076

Update : 2018-03-29 11:08:34


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
Mr.Somkid Jatusripitak
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Ministers
Tel 0 2288 4049 Fax 0 2288 4283

Update : 2016-01-27 14:58:08


  นายวิษณุ เครืองาม
Mr.Wissanu Krea-ngam
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Ministers
Tel 0 2288 4544 Fax 0 2288 4159

Update : 2014-10-29 11:11:30


ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Minister Attached to the Prime Minister’s Office
Tel 0 2288 4000 #4563 Fax 0 2288 4123

Update : 2018-02-22 16:21:29


นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
Mr.Ormsin Chivapruck
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Minister Attached to the Prime Minister’s Office
Tel 0 2288 4194 Fax 0 2288 4235

Update : 2016-12-29 09:17:24


พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด
Major GeneralSansern Kaewkumnerd
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Government Spokesperson
Tel 0 2288 4108 Fax 0 2288 4110

Update : 2016-01-27 15:52:12


พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค
Major GeneralWerachon Sukondhapatipak
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Deputy Government Spokesperson
Tel 0 2288 4108 Fax 0 2288 4110

Update : 2016-01-27 15:52:42


พลตรี หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล
Major General M.L.Kulchart Diskul
ที่ปรึกษาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Adviser to the Government Spokesperson
Tel 0 2288 4108 Fax 0 2288 4110

Update : 2016-01-27 15:55:26


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400