นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
443 Sri Ayudhya Road
Ratcathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2203 5000
http://www.mfa.go.th
Update : 2016-05-17 21:53:03


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
Office of the Permanent Secretary

ถนนศรีอยุธยา
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Sri Ayudhya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2203 5000
Fax 0 2643 5272 permsec@mfa.go.th
Update : 2014-10-27 10:19:35


กรมการกงสุล
Department of Consular Affairs

123 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
123 Chaengwattana road
laksi district
bangkok 10210
Tel 02 203 5000 ext 5
www.consular.go.th
Update : 2014-10-03 13:28:25


กรมพิธีการทูต
Department of Protocol

เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
443 Sri Ayudhya Road,
Ratchathewee,
Bangkok 10400
Fax 02-6435151-52
Update : 2014-10-16 10:46:13


กรมยุโรป
Department of European Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratcathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5318
Fax 02 643 5140
Update : 2014-11-13 17:30:57


กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Department of International Economic Affairs

443 ภนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Fax 02 643 5250
Update : 2014-11-13 17:32:20


กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Department of Treaties and Legal Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5029
Fax 02 643 5030
Update : 2014-11-13 17:38:39


กรมสารนิเทศ
Department of Information

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
443 Si Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2643 5101, 02 643 5103
Fax 02 643 5102
Update : 2014-11-13 17:25:14


กรมองค์การระหว่างประเทศ
Department of International Organizations

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5072
Fax 02 643 5071
Update : 2014-11-13 17:46:01


กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
Department of American and South Pacific Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5126
Fax 02 643 5127
Update : 2014-11-13 17:42:16


กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5218
Fax 02 643 5223
Update : 2014-11-13 17:45:21


กรมเอเซียตะวันออก
Department of East Asian Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5194
Fax 02 643 5193
Update : 2014-11-13 17:47:59


กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
Department of South Asian, Middle East and African Affairs

443 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
443 Sri Ayudhaya
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 02 643 5062
Fax 02 643 5054
Update : 2014-11-13 17:49:28


กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคาร บี ชั้น 8 (ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ่งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th Tower B, 8 th Floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2203 5000
Fax 0 2203 5001
Update : 2012-03-30 15:54:17


สถานเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวรฯ ไทยในต่างประเทศ
Royal Thai Embassies & MissionsUpdate :


  พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
GENERALTANASAK PATIMAPAGORN
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
Minister of Foreign Affairs
Tel - Fax 02 643 5320, 02 643 5314

Update : 2014-11-13 14:40:39


นายดอน ปรมัตถ์วินัย
MR.DON PRAMUDWINAK
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
Deputy Minister of Foreign Affairs
Fax 02 643 5044

Update : 2014-11-13 14:15:59


พลอากาศเอกบุญยฤทธิ์ เกิดสุข
ACM.BOONYARIT KERDSUK
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
Adviser to the Minister of Foreign Affairs
Fax 02 643 5316

Update : 2014-11-13 14:25:39
สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Minister
Fax 02 643 5320, 02 643 5314
minister@mfa.go.th
Update : 2014-11-13 14:40:09


  นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ
MR.KALLAYANA VIPATIPUMIPRATES
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
Chief of Staff
Tel 02 203 5000 ext. 15003 Fax 02 643 5320
kallayanav@gmail.com
Update : 2014-11-13 14:41:10
สำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ, ศูนย์ประสานภารกิจทางทหหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
Office of Military Affairs Coordination to te Ministry of Foreign Affairs
Tel 02 203 5000 Fax 02 354 4048

Update : 2014-11-13 14:14:00


พลโทธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ
LTG.THORANIT ROJANASUWAN
หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารฯ
Chief of Office of Military Affairs Coordination to MFA
Tel 02 643 5304 Fax 02 354 4048

Update : 2014-11-13 14:10:43


พลตรีชัชชัย ภัทรนาวิก
MG.CHATCHAI PATRANAVIK
รอง หน.สนง.ประสานภารกิจทางทหารฯ
Deputy chief of Office
Tel 02 643 5303 Fax 02 354 4048

Update : 2014-11-13 14:17:12


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400