นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministry of Social Development and Human Security

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
1034 Krung Kasem Road, Mahanak
Pom Prap Sattru Phai
Bangkok 10100
www.m-society.go.th
Update : 2019-08-14 14:28:18


สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Office of the Permanent Secretary

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
1034 Krung Kasem Road, Mahanak
Pom Purab Sattru Phai
Bangkok 10100
www.m-society.go.th
Update : 2014-10-30 17:43:36


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Department of Social Development and Welfare

1034 ถนนกรุงเกษม
กรุงเทพฯ 10100
1034 Krungkasem Road

Bangkok 10100
dsdw@dsdw.go.th
Update :


สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Office of Women's Affairs and Family Development

255 ถนนราชวิถี
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
255 Rajvithi Rd., Phayathai
Rajdhevee
Bangkok 10400
Tel 0 2306 8600 (อัตโนมัติ)
owf@women-family.go.th
Update : 2014-10-06 11:11:51


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
618/1 Nikommaakkasan Road
Rajthevee
Bangkok 10400
Tel 0 22555850-7
Fax 0 2651 6483 www.opp.go.th
Update : 2014-10-31 10:34:56


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
National Office for Empowerment of Persons with Disabilities

255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
255 60th DPW Anniversary Bldg., Rajvithi Rd
Rajthevi
Bangkok 10400
Tel 0 2354 3388
Fax 0 2354 3899 http://www..nep.go.th
Update : 2012-03-27 11:25:14


สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
Home for Mentally Disabled Children Banrajawadee

78/6 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
78 / 6 Moo 1 Bangtalad
Pakkred
Nonthaburi 11120
Tel โทร. 0 2583 8426, 0 2584 6604
Fax 0 2583 2888 Banrajawadee@dsdw.mail.go.th
Update : 2014-11-25 09:34:15


การเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority

905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
905 Navamin Road, Klongchan
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0 2351 7777 (อัตโนมัติ)
www.nha.co.th
Update : 2014-11-06 16:09:58


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
Community Organizations Development Institute

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
912 Nawamintr Road, Klong Chan
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0 2378 8300-9
Fax 0 2378 8321 codi@codi.or.th Homepage : http://www.codi.or.th
Update : 2014-11-28 17:05:04


  นายจุติ ไกรฤกษ์
Mr. Chuti Krairiksh
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Minister Ministry of Social Development and Human Security
yesvcaresdhs@gmail.com
Update : 2019-08-14 13:57:25


นายสากล ม่วงศิริ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Vice Minister Ministry of Social Development and Human Security
Fax 02 659 6540
-
Update : 2019-11-08 13:51:36


นายยุพ นานา
Mr.Yuph Nana
ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Advisor to the Minister Ministry of Social Development and Human Security
Fax 02 659 6540
yuph@hotmail.com
Update : 2019-11-08 13:50:55


  นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์

เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Secretary to the Minister Ministry of Social Development and Human Security
Fax 02 659 6540
sutham0407@gmail.com
Update : 2019-11-08 13:51:51


นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์

ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Attached to the Secretariat of Prime Minister Ministry of Social Development and Human Security
Fax 02 659 6540
-
Update : 2019-11-08 13:52:06


นางพรนิภา มาสิลีรังสี

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Office of the Minister
Tel 0 2659 6571, 6426, 6428, 6430 Fax 02 659 6540
-
Update : 2019-09-23 13:35:56


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400