นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives

ถนนราชดำเนินนอก
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Thanon Ratchadamnoen Nok

Bangkok 10200
Tel 0 2281 5884, 0 2281 5955

Update : 2014-10-09 13:53:05


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Office of the Permanent Secretary

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
3 Ratchadamnoen Nok Road
Phra Nakhon
Bangkok 10200
Tel 02 281 5955, 02 281 5955, 0 2281 5884
www.opsmoac.go.th, www.moac.go.th
Update : 2014-10-14 15:40:38


กรมชลประทาน
Royal Irrigation DepartmentUpdate :


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Cooperative Auditing Department

ถนนกรุงเกษม
เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
Thanon Krung Kasem
Thewes
Bangkok 10200
Tel 0 2628 5240-59
www.cad.go.th
Update :


กรมประมง
Department of Fisheries

เกษตรกลาง
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Kasetsart University Campus
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2562 0600-15, 0 2558 0150-5, 0 2940 6130-45
Cable Address : DEPFISH Bangkok 10900
Update : 2014-11-24 14:57:35


กรมปศุสัตว์
Department of Livestock Development

69/1 ถนนพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
69/1 Thanon Payathai
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2653 4444, 0 2653 4550-57

Update :


กรมพัฒนาที่ดิน
Land Devlopment Department

2003/61 ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
2003/61 Phaholyothin Road, Lardyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2562 5100 , 1760

Update : 2012-03-29 16:53:47


กรมวิชาการเกษตร
Department of Agriculture

50 ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
50 Thanon Phahon Yothin
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2579 0151-7
Fax 0 2579 5248 www.doa.go.th
Update : 2014-09-17 12:00:26


กรมส่งเสริมการเกษตร
Department of Agricultural Extension

2143/1 ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Paholyothin Road
Jatujak
Bangkok 10900
Tel 0 2940 6080-89, 0 1579 0121-7
www.doae.go.th
Update :


กรมส่งเสริมสหกรณ์
The Cooperative Promotion Department

12 ถนนกรุงเกษม เทเวศร์
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
12 Krung Kasem Road
Theves
Bangkok 10200
Tel 0 2281 1900, 0 2281 0102, 0 2281 0232, 0 2281 3095, 0 2281 2066, 0 2281 0122, 0 2281 0091, 0 2282 8729
Fax 0 2282 6078 www.cpd.go.th
Update :


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Agricultural Land Reform Office

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
1 Thanon Ratchadamnoen Nok
Pranakorn
Bangkok 10200
Tel 0 2282 9004
Fax 0 2281 0815 www.alro.go.th
Update : 2014-11-05 11:27:34


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
50 Phahonyothin Rd., Latyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 02 561 2277
Fax 02 561 2096 www.acfs.go.th
Update : 2014-10-10 15:00:41


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics

ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Kasetsart Campus, Phaholyothin Road
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2940 5550-1, 0 2940 5553-4, 0 2940 5556-9
www.oae.go.th
Update : 2012-02-27 15:53:29


องค์การสวนยาง
The Rubber Estate Organization

เลขที่ 79 หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง
ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80220
Head Office : Nabon Station

Nakhon Si Thammarat 80220
Tel 0 7549 1570-2
Fax 0 7549 1343, 339 www.reothai.co.th
Update :


องค์การสะพานปลา
Fish Marketing Organization

149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา
สาทร กรุงเทพฯ 10120
149 Charoenkrung Rd., 58 Yannawa
Sathon
Bangkok 10120
Tel 0 2211 7300
Fax 0 2212 5899 www.fishmarket.co.th, fishmarket@fishmarket.co.th
Update : 2014-11-12 09:42:39


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

160
อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180
160
Muaklek
Saraburi 18180
Tel 036-909-692,036-909-688,036-909-689
Fax 036-909-688,036-909-689 www.thaidanskmilk.com
Update : 2014-10-22 11:20:37


การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand (RAOT)

67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
67/25 Bangkhunnon Road
Bangkoknoi,
Bangkok 10700
Tel 0 2433 2222
Fax 0 2433 6490 www.RUBBER.CO.TH
Update : 2019-01-24 10:21:55


องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
The Marketing Organization for Farmers

101 ถนนย่านพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
101 Yanphahonyothin Road
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2279 2081-9
Fax 0 2279 4097 www.mof.or.th , www.ortorkormarket.com
Update : 2014-12-03 11:43:51


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2003/61 Phaholyothin Road, Latyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0-2579-7435
Fax 0-2579-7235 www.arda.or.th
Update : 2012-03-27 12:55:55


  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ
Mr.Petipong Pungbun Na Ayudhya
รัฐมนตรีว่าการฯ
Minister of Agriculture and Cooperatives
Tel 0 2281 8500, 0 2281 8520, 0 2281 9030, 0 2281 5955 ext. 254, 368 Fax 0 2282 4266
petipong@moac.go.th.
Update : 2014-11-11 14:58:00


นายอำนวย ปะติเส
Mr.Amnuy Patisae
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
Deputy Minister
Tel 0 2282 6542, 0 2281 5955,0 2280 1555 ext. 111, 340 Fax 0 2280 1555
aapatise@gmail.com
Update : 2014-12-12 15:17:31


พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย
Maj.Gen.Intarat Yodbangtoey
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ
Advisor to the Minister
Tel 0 2280 2888, 0 2281 5577 , 0 2281 5955 ext. 320 Fax 0 2280 1691
intarat@intarat.net
Update : 2014-11-11 14:24:10


  นายทรงพล พนาวงศ์
Mr.Songphol Panawong
เลขานุการรัฐมนตรีฯ
Secretary to The Minister of Agriculture and Cooperatives
Tel 0 2282 4450 ,0 2281 8955 ext. 341 so.songphol 43 gmail.com
Update : 2014-11-11 14:56:04


นายครรชิต สุขเสถียร
Mr.Kanchit Sooksatian
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนนตรี
Office of the Minister Ministry of Agriculture and Cooperatives
Tel 0 2280 7758,0 2282 2555, 0 2282 3489, 0 2281 5955 Ext. 245 Fax 0 2280 5927, 0 2280 3456
Kanchit.so12@gmail.com
Update : 2014-12-19 09:09:32Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400