นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 Energy Complex, Building B Vibhavadi Rangsit Rd.
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2140 6000
Fax 0 2140 6228 www.energy.go.th
Update : 2012-03-12 13:49:12


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Office of the Permanent Secretary

๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ ๒๒ -๒๔
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 Energy Complex, B Building Vibhavadi Rangsit Rd.,
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 021406000
Fax 021406228 www.energy.mail.go.th
Update : 2014-09-27 16:13:57


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Department of Alternative Energy Development and Efficiency

17 ถนนพระรามที่ 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
17 Rama I Road
Patumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2223 0021-9, 0 2223 2593-5, 0 2222 4102-9
Fax 0 2225 3785 dede@dede.go.th http//:www.dede.go.th
Update : 2014-12-11 15:03:34


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 Energy Complex Building B 21-22 th Floor Viphavadi Rangsit Rd., Kwaeng Chatuchak
Chatuchak
Bangkok 10900
www.dmf.go.th
Update : 2014-12-04 14:00:32


กรมธุรกิจพลังงาน
Department of Energy Business

555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 energycomplex Building B floor 19 Thanon Vibpavadi-Rangsit, Chatuchak
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2794 4000
Fax 0 2794 4300 www.doeb.go.th
Update : 2012-03-14 15:55:11


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Energy Policy and Planning Office

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญา
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
121/1-2 Phetchaburi Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2612 1555
Fax 0 2612 1357 www.eppo.go.th
Update : 2017-10-30 09:09:54


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
The Electricity Generating Authority of Thailand

53 ถนนจรัญสนิทวงศ์
บางกรวย นนทบุรี 11130
53 Thanon Charan Sanit Wong
Bang Kruai,
Nonthaburi 11130
Tel 0 2424 0111, 0 2424 0101
Fax 0 2433 6317 www.egat.co.th
Update :


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

555 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555 Thanon Vibhavadi Rangsit
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2537 2000
Fax 0 2537 3498-9 www.pttplc.com
Update :


บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
The Bangchak Petroleum Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ : 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Head office: 555/1 Energy Complex, Building A, 10th Floor, Vibhavadi Rangsit Rd.,
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0-2140-8999
Fax 0-2140-8900 www.bangchak.co.th
Update : 2014-10-02 15:41:55


  พลเอกอนันตร กาญจนรัตน์
Gen..Anantaporn Kanjanarat
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Minister of Energy
Tel 0 2140 6581 Fax 0 2140 6046
Anantaporni@energy.mail.go.th
Update : 2016-10-18 10:43:40


พลเอกณัฐติพล กนกโชติ
Gen..Nattipon Kanokchot
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน
Vice Minister for Energy
Tel 0 2140 6597 Fax 0 2140 6046
Nattipon@energy.mail.go.th
Update : 2016-10-18 10:46:04


พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
Gen.Surasak Sriask
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Advisor to the Minister of Energy
Tel 0 2140 6598 Fax 0 2140 6046
Surasak@energy.mail.go.th
Update : 2016-10-18 10:47:10


  ]พลเอกธนา วิทยวิโรจน์
Gen.Thana Vitayariroj
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Secretary to the Minister of Energy
Tel 0 2140 6593 Fax 0 2140 6046
Thana@energy.mail.go.th
Update : 2016-10-18 10:47:59


นายหร่อหยา จันทรัตนา
Mr.Royaja Jantarattana
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
Acting Chief of Staff
Tel 0 2140 6609 Fax 0 2140 6052
Royaja@energy.mail.go.th
Update : 2016-10-18 10:56:26Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400