นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Commerce

563 ถนนนนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
563 Nonthaburi Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 7000, 0 2507 8000
Fax 0 2547 5210 www.moc.go.th
Update : 2015-09-25 15:21:21


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts International centre of Thailand (Public Organization)

59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่
อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290
59 Moo 4 Chang-Yai
Sub Dictrict Bangsai
Ayutthaya Province 13290
Tel 035-367-054-56
Fax 035-367-051 www.sacict.or.th
Update : 2014-11-10 14:44:36


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Office of the Permanent Secretary

563 ถนนนนทบุรี
เมือง นนทบุรี 11000
563 Nonthaburi Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 8000, 0 2507 7000
Fax 0 2547 5210, 0 2507 6305 www.moc.go.th
Update : 2015-07-13 15:28:26


กรมการค้าต่างประเทศ
Department of Foreign Trade

44/100 ถนนนนทบุรี 1
เมือง นนทบุรี 11000
44/100 Thanon Nonthaburi 1
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2547 4771-86, 1385
Fax 0 2547 4791-2 www.dft.go.th
Update :


กรมการค้าภายใน
Department of Internal Trade

563 ถนนนนทบุรี
เมือง นนทบุรี 11000
563 Nonthaburi Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 6111 , 1569
Fax 0 2547 5361 www.dit.go.th
Update : 2017-05-04 10:06:57


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Department of Trade Negotiations

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ
เมือง นนทบุรี 11000
44/100 Thanon Nonthaburi 1, Bangkrasor
Muang
Nontraburi 11000
Tel 0 2507 7444
Fax 0 2547 5630-31
Update : 2014-10-13 09:43:53


กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Department of Intellectual Property

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ
เมือง นนทบุรี 11000
44/100 Nonthaburi 1 Rd., Bang krasow
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2547 4621-25 Hotline 1368
Fax 0 25474691 www.ipthailand.go.th Email : osdip@mod.go.th
Update : 2014-10-06 14:10:25


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
เมือง นนทบุรี 11000
563 Nonthaburi Rd. Bangkrasor
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2528 7600 สายด่วน 1570
www.dbd.go.th
Update : 2015-03-05 13:31:05


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Promotion

ที่ทำการ ณ ถนนนนทบุรี 1 44/100 ถนนนนทบุรี 1
เมือง นนทบุรี 11000
44/100 Nonthaburi 1 Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 7999
Fax 0 2547 5657-8, 0 2507 7722 www.ditp.go.th www.thaitrade.com E-mail: osdep@ditp.go.th , tidep@ditp.go.th
Update : 2014-11-21 14:20:45


องค์การคลังสินค้า
Public Warehouse Organization

44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ
ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
44/100 Nonthaburi 1 Rd
Bangkrasor District,
Nonthaburi 11000
Tel 0 2507 5267
Fax 0 2507 5268 www.pwo.co.th
Update : 2014-10-01 17:17:39


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)

140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140, 140/1-3, 140/5, ITF Building
Bangrak
Bangkok 10500
Tel 0 2634 4999
Fax 0 2634 4970 www.git.or.th
Update : 2012-03-26 14:17:19


ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
The Agricultural Futures Exchange of Thailand

ชั้น 15 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


10330
Tel 02-263-9888
Fax 02-251-9535 www.afet.or.th
Update : 2014-09-17 16:15:37


  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
Mr.Sontirat Sontijirawong
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce
Tel 0 2507 6652 Fax 0 2547 5266
sontirats@moc.go.th
Update : 2018-01-19 15:30:00


นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
MissChutima Bunyapraphasara
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce
Tel 0 2507 6857 Fax 0 2547 5284
chutimab@moc.go.th
Update : 2018-01-18 14:50:28


นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
Mrs.Jintana Chaiyawonnagal
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
Vice Minister attached to the Prime Minister
Tel 0 2507 6728 Fax 0 2547 5284
jintana.ac@gmail.com
Update : 2018-01-18 15:01:28


นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา
Mr.Sakon Varanyuwatana
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
Vice Minister for Commerce
Tel 0 2507 6791 Fax 0 2547 5266
sakon227@gmail.com
Update : 2018-01-18 15:15:43


นายวิเชียร ชวลิต
Mr.Vichien Chavalit
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Advisor to the Minister of Commerce
Tel 0 2507 6661 Fax 0 2547 5266
chavalitvc@gmail.com
Update : 2018-01-18 15:21:14


  นางดวงพร รอดพยาธิ์
Mrs.Duangporn Rodphaya
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Advisor to the Deputy Minister of Commerce
Tel 0 2507 6703 Fax 0 2547 5284
duangporn.ro@gmail.com
Update : 2018-01-18 15:42:56


นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์
Mr.Paratk Silikulpisut
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Secretary to the Minister of Commerce
Tel 0 2507 6682 Fax 0 2547 5266
titas@yahoo.com
Update : 2018-01-19 15:29:03


นายวรวุฒิ โปษกานนท์
Mr.Voravut Posaganondh
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Assistant Secretary to the Minister of Commerce
Tel 0 2507 6790 Fax 0 2547 5284
voravut.p@gmail.com
Update : 2018-01-18 16:00:25
สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Minister
Tel 0 2507 6875,0 2507 7717 Fax 0 2547 5287 , 0 2507 7718
osmwebmaster@moc.go.th
Update : 2018-01-18 16:09:46


นางสาวสุพัตรา แสวงศรี
MissSupatra Sawaengsri
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
Chief of the Office of the Minister
Tel 0 2507 6890 , 0 2547 5289 Fax 0 2547 5287
supatra_tata@yahoo.com
Update : 2018-01-18 16:04:46


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400