นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Rajaburi Direkriddhi Bldg, Fl.9
Chaeng Wattana Rd., Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 6435
Fax 0 2143 9883 www.moj.go.th
Update : 2014-11-13 13:39:02


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Office of the Permanent Secretary

ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Thannon Chaeng Wattana
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 5100, 0 02141 5134
Fax 0 2143 8289-90, 0 2143 8242 www.ops.moj.go.th
Update : 2018-09-20 09:28:36


กรมคุมประพฤติ
Department of Probation

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Rajaburi Direkriddhi Bldg, Fl.4,6
Chaeng Wattana Rd., Laksi
Bangkok 10210
Tel 021414750
Fax 021438826
Update : 2017-12-27 11:40:21


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Rights and Liberties Protection Department

120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
120 Moo 3 Rajaburi Direkriddhi Building ,The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th Changwattana Road Tung Song Hong
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 2817-18
www.rlpd.moj.go.th
Update : 2014-11-13 15:41:02


กรมบังคับคดี
Legal Execution Department

189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
189/1 Thanon Bangkunnon
Bangkok Noi
Bangkok 10700
Tel 0 2881 4999
www.led.go.th Cable Adress : DEPLEXE Bangkok 10700
Update : 2012-03-15 11:06:44


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Department of Juvenile Observation and Protection

อาคารเลขที่ 120 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หมู่ 3 ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Rajaburi Direkriddhi Building , 120 Moo 3, 5 th Floor, Jaengwattana Rd., Tungsonghong Sub-district
Laksi
Bangkok /Thailand 10210
Tel 0 2141 6470
Fax 0 2143 8471 www.djop.moj.go.th
Update : 2014-10-07 10:34:51


กรมราชทัณฑ์
Department of Corrections

เลขที่222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Thanon Nonthaburi 1, Tambon Suan Yai
Muang Nonthaburi
Nonthaburi 11000
Tel 0 2967 2222
www.correct.go.th
Update : 2014-11-28 14:57:33


กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department of Special Investigation

128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
128 Moo 3, Chaeng Wattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2831 9888 ext. 51521,51529
Fax 0 2975 9888 WWW.DSI.GO.TH
Update : 2017-11-27 09:56:34


สำนักงานกิจการยุติธรรม
Office of Justice Affairs

อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
9th Fl. Ratthaprasasanabhakti Building Government Complex
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 3666
Fax 0 2143 8933 www.oja.go.th
Update : 2014-10-07 10:37:22


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Central Institute of Forensic Science

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2142 3491,0 2142 3492
Fax 0 2143 9068 www.cifs.moj.go.th
Update : 2012-04-03 17:12:35


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Office of the Narcotics Control Board

เลขที่ 5 ถนนดินแดง
พญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
5 Din Daeng Road
Phyathai
Bangkok 10400
Tel 0 2247 0901-19
www.oncb.go.th E-mail : webmaster@oncb.go.th
Update : 2014-11-06 13:14:39


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Office of Public Sector Anti-Corruption Commission

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
99 Moo 4 Software Park Building 14th Floor,Chaengwattana Rd., Klong Gluar
Pak-kred
Nonthaburi 11120
Tel 02-502-6670-80
Fax 02-502-6132 www.pacc.go.th
Update : 2014-10-17 11:25:23


สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Justice (Public Organization))

93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 15 -16
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
93/1 GPF Witthayu Towers Building B, 15 - 16 th Floor
Witthayu Road, Lumpinee,PathumWan
Bangkok 10330
Tel 02-118-9400
Fax 02-118-9426 www.tijthailand.org
Update : 2014-12-09 10:49:41


  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
Gen.Paiboon Koomchaya
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
Minister of Justice
Tel 0 2141 6424-5 Fax 0 2143 9880

Update : 2014-09-19 13:46:29


พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
Gen.Nivat Meenayotin
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
Vice Minister for Justice
Tel 0 2141 6435 Fax 0 2143 9883

Update : 2014-11-03 11:07:57


นายอดุลย์ ขันทอง
Mr.Adoon Khunthong
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
Adviser to the Minister of Justice
Tel 0 2141 6435 Fax 0 2143 9880

Update : 2014-11-03 11:07:40


พลโทอภิชัย หงษ์ทอง
LT GENApichai Hongthong
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
Office to the Minister
Tel 0 2141 7543 Fax 0 2143 9880
www.om.moj.go.th
Update : 2015-07-21 09:37:07
สำนักงานรัฐมนตรี
Office to the Minister
Tel 0 2141 6435 Fax 0 2143 9883
www.om.moj.go.th
Update : 2012-03-08 09:22:20


  นายสิทธิ สุธีวงศ์
Mr.Sitthi Sutivong
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี
Chief of Office of the Minister
Tel 0 2141 4993 Fax 0 2143 9883

Update : 2014-11-13 12:42:43


- ว่าง -
- Vacant -
หัวหน้างาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Chief of Section General Administration Section
Tel 0 2141 6427 Fax 0 2143 9883

Update : 2014-11-13 12:48:21


นายเพิ่มพล เธียรดุสิต
Mr.Permphol Teaindusit
หัวหน้างาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
Chief of Group Technical Promotion Section
Tel 0 2141 6432, 0819091130 Fax 0 2143 9883

Update : 2014-11-14 07:34:42


นางสุมาลี มาเยาะ
Mrs.Sumalee Mayoh
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานประสานการเมือง
Chief of Group Politics Coordination Section
Tel 0 2141 6429, 0817345297 Fax 0 2143 9883
sumalee.m@moj.mail.go.th
Update : 2014-11-14 07:35:36Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400