นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

ถนนมิตรไมตรี
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
Tanon Mitmaitri
Dindaeng
Bangkok 10400
Tel 0 2245 5801, 0 2246 1520, 0 2232 1002-4
Fax 0 2643 4457
Update : 2017-11-21 13:36:53


สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Office of the Permanent Secretary

ถนนมิตรไมตรี
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tanon Mitmaitri
Dindaeng
Bangkok 10400
Tel 02232 1462-4 สายด่วน 1506
www.mol.go.th
Update : 2012-03-13 09:47:33


กรมการจัดหางาน
Department of Employment

ถนนมิตรไมตรี
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Thanon Mitmaitri
Dindaeng
Bangkok 10400
Tel 0 2247 9423, 0 2248 4743 สายด่วน 1694
Fax 0 2248 4743 www.doe.go.th
Update : 2012-03-23 17:01:32


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Walfare

ถนนมิตรไมตรี
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Thanon Mitmaitri
Dindaeng
Bangkok 10400
Tel 0 2245 4310-4 สายด่วน 1546
www.labour.go.th E-mail : info@labour.mail.go.th
Update :


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Department of Skill Development

ถนนมิตรไมตรี
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Thanon Mitmaittri
Dindeang
Bangkok 10400
Tel 0 2245 1707-8
Fax 0 2248 3393 www.dsd.go.th
Update : 2012-02-23 16:20:06


สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
88/28 Moo 4 Tiwanont Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2956 2345 โทรสายด่วน 1506
www. sso.go.th
Update : 2015-04-01 14:23:54


  พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
GENERALSURASAK KARNJANARAT
?????????????? กระทรวงแรงงาน
MINISTER OF LABOUR MINISTRY OF LABOUR
Tel 0 2232 1004 Fax 0 2643 4457

Update : 2017-11-21 13:43:28


พลเอกกิตติ ปทุมมาศ
GENERALKITTI PATUMMAS
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
VICE MINISTER FOR LABOUR
Tel 0 2232 1044, 0 2643 4368 Fax 0 2643 4387

Update : 2014-11-26 14:40:07


ดร.นพดล กรรณิกา
DR.NOPPADON KANNIKA
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Advisor to the Minister of Labour
Tel 0 2232 1044 Fax 0 2643 4387
NK358@GEORGETOWN.EDU
Update : 2014-11-26 13:33:18


  พันเอกถนอม สบายพร
COLONELTHANOM SABAIPORN
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมตรี
MINISTER FOR LABOUR
Tel 0 2232 1044 Fax 0 2643 4387

Update : 2014-11-26 14:41:18


พลเอกอรรถนพ ศิริศักดิ์
GENERALATTANOP SIRISAK
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
SECRETARY TO THE MINISTER OF LABOUR
Tel 0 2232 1044, 0 2643 4368 Fax 0 2643 4387
attanop1531@me.com
Update : 2014-11-26 14:30:58


นางสาวบุปผา เรืองสุด
MISSBUPPA RUANGSUD
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
DIRECTOR OF OFFICE OF THE MINISTER
Tel 0 2232 1066 Fax 0 2247 5572

Update : 2014-11-26 14:42:15


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400