นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
Ministry of Culture

เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
666 Borommaratchachonnani Road
Bang Phlat
Bangkok 10700
Tel 0 2422 8888
www.m-culture.go.th
Update : 2014-12-18 15:15:48


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Office of the Permanent Secretary

ชั้น 18-22 กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
18-22 Floor, Ministry of Culture 666 Borommaratchachonnani Road
Bang Phlat
Bangkok 10700
Tel 0 2422 8888
www.m-culture.go.th
Update : 2014-12-18 15:21:04


กรมการศาสนา
Religious Affairs Department

666 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
666 Thanalongkorn Tower
Bangplad
Bangkok 10700
Tel 0 2422 8776, 0 2422 8779
Fax 0 2422 8777 www.dra.go.th
Update : 2014-12-18 15:22:43


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Department of Cultural Promotion

14 ถนนเทียมร่วมมิตร
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
14 Thiamruammitr Road
Huay Khwang
Bangkok 10310
Tel 0 2247 0015-9
Fax 0 2645 2961 http://www.culture.go.th
Update : 2014-12-18 15:27:59


กรมศิลปากร
The Fine Arts Department

ถนนหน้าพระธาตุ
กรุงเทพมหานคร 10200
Na Phra That Road

Bangkok 10200
Tel 0 2221 7811, 0 2225 2652, 0 2223 0976, 0 2623 6450
Fax 0 2221 1812 www.finearts.go.th
Update : 2014-12-19 09:21:49


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
Office of Contemporary Art and Culture

10 ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
10 Thiamruammitr Road,
Huay Khwang,
Bangkok 10310
Tel 0 2209 3734
Fax 0 2202 9639 www.ocac.go.th
Update : 2017-09-08 15:12:33


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
20 Boromaratchachonnani Rd.,
Taling Chan
Bangkok 10170
Tel 0 2880 9429
Fax 0 2880 9332 sacmail@sac.or.th http://www.sac.or.th
Update : 2014-12-19 09:31:50


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture

119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
119/19 Moo 3 Salaya
Phutthamonthon,
Nakhonpathom 73170
Tel 0 2482 2176 - 78
Fax 0 2482 2170 , 0 2482 2171 www.bpi.ac.th
Update : 2014-12-19 10:14:32


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
Film Archive (Public Organization)

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
94 Moo3 Phuttamonthon 5 Rd.
Phuttamonthon
Nakhon Pathom 73170
Tel 0 2482 2013-15
Fax 0 2482 2015 www.fapot.org
Update : 2014-12-19 10:25:32


ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Moral Promotion Center (Public Organization)1,230.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)1,230.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
69 Building School of Management. University (CMMU)16th and17th Floor
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2644 9900
Fax 0 2644 4901 www.moralcenter.or.th
Update : 2014-12-19 09:32:17


  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
Mr.Vira Rojpojchanarat
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
Minister
Tel 0 2422 8999 Fax 0 2422 8997

Update : 2014-10-07 10:51:46


นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
Mr.Pongsak Semson
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
Advisor to The Minister of Culture
Tel 0 2422 8979 Fax 0 2422 8997

Update : 2014-12-18 15:17:40


นายปรารพ เหล่าวานิช
Mr.Prarop Laovanich
เลขานุการรัฐมนตรี
Secretary to the Minister
Tel 0 2422 8984 Fax 0 2446 8997

Update : 2014-10-07 10:52:23


นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
Mrs.Chaweerat Kasetsoontorn
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
Vice Minister of Culture
Tel 0 2422 8992 Fax 0 2422 8972

Update : 2014-12-18 15:18:10


  นายอนุรักษ์ มงคลญานวรัตน์
Mr.Anurak Mongkonyanvarat
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานรัฐมนตรี
Director Office of the Minister
Tel 0 2422 8978 Fax 0 2446 8230

Update : 2014-10-06 11:25:09


นางจุฑาทิพย์ โคตรประทุม
Mrs.Chutatip Khotprathum
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง
Director of Political Affairs Coordinating Group
Tel 0 2422 8974 Fax 0 2446 8976

Update : 2014-12-22 14:13:25


นางกนกพรรณ แก้ววันทา
Mrs.Kanokpan Kaewwanta
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
Director of Academic Support Group
Tel 0 2422 8971 Fax 0 2446 8976

Update :


นางบุญลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Boonluck Phummung
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Director of General Administration Group
Tel 0 2422 8973 Fax 0 2422 8992

Update : 2014-12-18 15:18:37


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400