นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ministry of Science and Technology

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2333 3700
www.most.go.th
Update : 2012-04-12 10:59:55


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Office of the Permanent Secretary

75/47 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/47 Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2333 3700
Fax 0 2333 3833 www.most.go.th
Update : 2012-03-16 13:51:28


กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Department of Science Service

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Rd.,
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2201 7000
Fax 0 2201 7466 www.dss.go.th
Update : 2012-03-01 10:20:42


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace

16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
16 Thanon Vibhavadi Rangsit
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2596 7600,0 2579 5230, 0 2562 0123
Fax 0 2561 3013 oaep@oaep.go.th, http://www.oaep.go.th
Update : 2012-03-02 16:48:59


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand)

3/4 - 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า
คลองหลวง ปทุมธานี 12120
3/4 - 5 Moo 3, Klong 5
Klong Luang
Pathumthani 12120
Tel 0 2577 5100
Fax 0 2577 3658 www.nimt.or.th
Update : 2014-11-06 16:01:29


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
National Innovation Agency

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
73/1 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2644 6000
Fax 0 2644 8443-4 www.nia.or.th E-mail : info@nia.or.th
Update :


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
National Science Museum

เทคโนธานี ตำบลคลองห้า
คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Technopolis, Khlong 5
Khlong Luang
Pathum-Thani 12120
Tel 0 2577 9999
Fax 0 2577 9900 www.nsm.or.th
Update : 2012-03-05 11:28:37


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Thailand Institute of Scientific and Technological Research

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต. คลองห้า
คลองหลวง ปทุมธานี 12120
35 Moo 3 Technopolis Tambon Klong 5
Khlong Luang
Pathum Thani 12120
Tel โทร. 0 2577 9000 (อัตโนมัติ 90 สาย)
Fax 0 2577 9009 www.tistr.or.th E-mail : tistr@tistr.or.th
Update :


สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Geo Informatics and Space Technology Development Agency

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating,His Majesty The King´s80th Birthday Anniversary ,5th December,B.E.2550(2007) 120 Ratthaprasasanabhakti Building 6th and 7 th ,Chaeng Wattana Road
Lak Si
Bangkok 10210
Tel +66(0)2143-8877,+66(0)2141-4444
Fax +66(0)2143-9586-7 www.gistda.or.th
Update : 2016-06-16 12:05:27


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
คลองหลวง ปทุมธานี 12120
111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Klong 1
Klong Luang
Pathumthani 12120
Tel 0 2564 7000
Fax 0 2564 7001-5 info@nstda.or.th www.nstda.or.th
Update : 2014-10-13 17:20:32


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
National Astronomical Research Institute of Thailand

191 อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมือง เชียงใหม่ 50200
191 Siripanich, Thanon Huay Kaew, Suthep
Muang
Chiang Mai 50200
Tel 0 5322 5569, 0 5322 5571
Fax 0 5322 5524 www.narit.or.th
Update :


สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
Synchrotron Light Research Institute

ตู้ ปณ. 93 ปณจ. นครราชสีมา
เมือง นครราชสีมา
PO BOX 93
Muang,
Nakhon Ratchasima
Tel 0 4421 7040
Fax 0 4421 7047 www.slri.or.th E-mail : siampl@slri.or.th
Update : 2014-10-07 11:16:19


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
Hydro and Agro Informatics Institute

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
108 Bangkok Thai Tower, 8th Floor Rangnam Road, Phayathai
Ratchatewi
Bangkok 10400
Tel 0 2642 7132
Fax 0 2642 7133 www.haii.or.th, www.thaiwater.net
Update : 2014-12-04 17:01:01


สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
319 Chamchuri Square Building 14th Fl., Phayathai Rd.,
Patumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2160 5432
Fax 0 2160 5438 www.sti.or.th
Update : 2012-03-23 13:04:17


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล
องครักษ์ จ.นครนายก 26120
9/9 Moo 7 saimul
Ongkharak
Nakornnayok 26120
Tel 02 401 9889, 037 392 901 - 6
Fax 037 392 913 www.tint.or.th
Update : 2012-03-30 16:24:45


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

เลขที่ 69 อาคารมิว ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
69 µ (MU) Building, 22nd Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Samsennai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 02 644 5499
Fax 02 644 9538 www.tcels.or.th
Update : 2014-10-03 08:49:22


  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
Dr.Pichet Durongkaveroj
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
Minister
Tel 0 2333 3993 pichet@most.go.th
Update : 2014-10-06 09:57:30


นางสาวเสาวณี มุสิแดง
Miss Saowanee Musidang
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vice Minister
Tel 0 2333 3983 saowanee@most.go.th
Update : 2014-10-06 14:07:26


ดร.กอปร กฤตยากีรณ
Dr. Kopr Kritayakirana
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Advisor to the Ministry
Tel 0 2333 3773 kopr@most.go.th
Update : 2014-10-06 10:03:04


  รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
Assoc Prof Dr Chaowalit Limmaneevichitr
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
Secretary to the Ministry
Tel 0 2333 3711 chaowalit.l@most.go.th
Update : 2014-10-06 10:03:59
สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Minister
Tel 0 2333 3701 office@most.go.th
Update : 2014-10-06 10:05:39Update : 2014-10-02 15:51:51


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400