นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 1000, 0 2590 8300-29
www.moph.go.th
Update : 2014-10-08 10:36:37


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Office of the Permanent Secretary

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Tiwanond Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 1000
www.ops.moph.go.th
Update : 2014-10-08 10:46:20


กรมการแพทย์
Department of Medical Services

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 6000, 0 2591 8339-45
www.dms.moph.go.th
Update : 2014-11-06 11:07:33


กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 3000
Fax 0 2591 8397 www.ddc.moph.go.th
Update : 2014-10-08 10:49:27


กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine

88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Department of Thai Traditional and Complementary Medicine
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 02 951 7007
Fax 0 2591 7804 http://www.dtam.moph.go.th/
Update : 2015-01-21 16:21:29


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

88/7 หมู่ 4 ติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
88/7 Mu 4 Soi Tiwanond 14, Tiwanond Road, Talad Khwan
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2589 0022, 0 2951 0000
Fax 0 2589 9860, 0 2591 5974 www.dmsc.moph.go.th
Update : 2014-12-22 10:14:40


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Mueng
Nonthaburi 11000
www.hss.moph.go.th
Update : 2012-03-07 10:09:16


กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2149 5555-60,0 2590 8000
www.dmh.go.th
Update : 2014-10-08 10:55:34


กรมอนามัย
Department of Health

88/22 ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
88/22 Thanon Tiwanon
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 4000
Fax 0 2590 4094 www.anamai.moph.go.th
Update : 2014-10-08 11:04:37


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 7000 Cable Address : FOODRUG Nonthaburi 11000
Fax 0 2590 7116 fda@moph.go.th http://www.fad.moph.go.th
Update :


องค์การเภสัชกรรม
The Government Pharmaceutical Organization

75/1 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/1 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2203 8000
Fax 0 2644 8840 1648 @gpo.or.th
Update :


โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
Banphaeo Hospital

เลขที่ 198 หมู่ 1 ถนนพระประโทน - บ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
198 M. 1, Prapatone-Banphaeo Road

Samutsakorn 74120
Tel 0 3441 9555
Fax 0 3448 2832 www.banphaeo-hospital.or.th, banphaeo@yahoo.com
Update :


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำนักงานใหญ่) อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2, 3 และ 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Ratthaprasasanabhakti 2nd ,3rd and 4th Floor, The Government Complex Commemorating, His Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) Chaengwattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel 02-141-4000
Fax 02-143-9730-1 www.nhso.go.th
Update : 2014-10-22 08:15:13


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Health Systems Research Institute(HSRI)

ชัั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road,
Muang District
Nonthaburi 11000
Tel 02 832 9200
Fax 02 832 9201 www.hsri.or.th
Update : 2014-10-03 14:25:41


  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
Prof.Dr.Rajata Rajatanavin
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Minister of Public Health
Tel 0 2590 2028, 0 2590 2056 Fax 0 2590 2021

Update : 2014-12-03 10:18:11


นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
Dr.Somsak Chunharas
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Deputy Minister of Public Health
Tel 0 2590 2016, 0 2590 1135 Fax 0 2590 2014

Update : 2014-12-03 10:12:22


นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
Dr.Weraphan Suphanchaimat
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
Vice Minister for Public Health
Tel 0 2590 2037 Fax 0 2590 2043

Update : 2014-12-03 10:14:57


นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
Dr.Siriwat Tiptaradol
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Advisor to the Minister of Public Health
Tel 0 2590 1120,0 2590 2041 Fax 0 2590 2040

Update : 2014-12-03 10:15:45


  นพ.เทียม อังสาชน
Dr.Tiem Ungsachon
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Advisor to the Deputy Minister of Public Health
Tel 0 2590 2023 Fax 0 2590 2014

Update : 2014-12-03 10:16:10


นพ.สุเทพ เพชรมาก
Mr.Suthep Petchmark
เลขานุการรัฐมนตรี
Secretary to the Minister of Public Health
Tel 0 2590 20222 Fax 0 2590 1117

Update : 2014-12-02 17:05:22


นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
Dr.Yongyot Thammavudhi
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
Assistant Secretary to the Minister
Tel 0 2590 1101 0 2590 1118 Fax 0 2591 8496

Update : 2014-12-03 10:16:21


นางสะไบทิพย์ ปานรัตน์
Mrs. Sabaitip Panrat
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Attached to Secretariat of the Prime Minister
Tel 0 2590 2018 Fax 0 2591 8497

Update : 2014-12-02 17:08:51


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400