นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road

Bangkok 10400
Tel 0 2202 3000
Fax 0 2202 3048 ศูนย์บริการข้อมูล 1563 www.industry.go.th
Update : 2017-02-03 15:23:54


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Office of the Permanent Secretary

ถนนพระราม 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3000
Fax 0 2202 3048, 0 2202 3268 www.industry.go.th
Update : 2012-03-05 11:44:34


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/6 Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3967, 0 2202 4000, 0 2202 4014
Fax 0 2354 3390 www.diw.go.th
Update : 2015-03-13 14:04:17


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Department of Industrial Promotion

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 4404-5
www.dip.go.th
Update :


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Department of Primary Industries and Mines

75/10 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/10 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3553
Fax 0 2202 3733 www.dpim.go.th
Update :


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
Office of the Cane and Sugar Board

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3073
Fax 0 2354 3437 www.ocsb.go.th
Update : 2014-11-18 11:28:01


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thai Industrial Standards Institute

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
www.tisi.go.th
Update :


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Office of Industrial Economics

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/6 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 022024284
Fax 026447136 www.oie.go.th
Update : 2014-10-03 11:24:46


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
618 Nikom Makkasan Road,
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2253 0561
Fax 0 2253 4086 www.ieat.go.th
Update : 2014-10-03 10:07:05


  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
Mr.Suriya Jungrungreangkit
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม
Minister Ministry of Industry
Tel 0 2202 3100-1 Fax 0 2354 3076

Update : 2019-10-22 10:47:42


นาย ธีระยุทธ วานิชชัง
Mr.Dheerayut Varnitshang
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
Vice Minister for Industry, Ministry of Industry
Tel 02202 3211
Update : 2019-12-03 17:20:52


นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ
Mr.Suchart Trisangrujira
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Advisor to the Minister Ministry of Industry
Tel 022023222
Update : 2019-12-03 17:22:25


นายภิรมย์ พลวิเศษ
Mr.Pirom Pholwises
เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
Secretary to the Minister, Ministry of Industry
Tel 0 2202 3067 Fax 0 2202 3140

Update : 2019-12-03 17:23:24


 

ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Attached to The Secretariat of the Prime Minister, Ministry of Industry

Update : 2019-10-22 10:31:23


นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์
Ms.Suchada Thaensap
โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม


Update : 2019-10-22 10:59:16


นายติณห์ เจริญใจ
Mr.Tin Charoenchai
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
Chief, Office of the Minister, Ministry of Industry
Tel 0 2202 3130 Fax 0 2202 3140
tin_c@industry.go.th
Update : 2019-12-03 17:18:10Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400