นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road

Bangkok 10400
Tel 0 2202 3000
Fax 0 2202 3048 ศูนย์บริการข้อมูล 1563 www.industry.go.th
Update : 2017-02-03 15:23:54


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Office of the Permanent Secretary

ถนนพระราม 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3000
Fax 0 2202 3048, 0 2202 3268 www.industry.go.th
Update : 2012-03-05 11:44:34


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/6 Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3967, 0 2202 4000, 0 2202 4014
Fax 0 2354 3390 www.diw.go.th
Update : 2015-03-13 14:04:17


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Department of Industrial Promotion

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 4404-5
www.dip.go.th
Update :


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Department of Primary Industries and Mines

75/10 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/10 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3553
Fax 0 2202 3733 www.dpim.go.th
Update :


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
Office of the Cane and Sugar Board

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3073
Fax 0 2354 3437 www.ocsb.go.th
Update : 2014-11-18 11:28:01


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thai Industrial Standards Institute

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
www.tisi.go.th
Update :


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Office of Industrial Economics

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/6 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 022024284
Fax 026447136 www.oie.go.th
Update : 2014-10-03 11:24:46


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
618 Nikom Makkasan Road,
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2253 0561
Fax 0 2253 4086 www.ieat.go.th
Update : 2014-10-03 10:07:05


  นายอุตตม สาวนายน
Mr.Uttama Savanayana
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม
Minister, Ministry of Industry
Tel 0 2202 3100-1 Fax 0 2354 3076
uttama_s@industry.go.th
Update : 2017-03-22 07:34:51


นายสมชาย หาญหิรัญ
Mr.Somchai Harnhirun
รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม
Deputy Minister, Ministry of Industry
Tel 02202 3211
Update : 2018-12-13 15:48:10


นายสันติ กีระนันทน์
Mr.Santi Kiranand
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Vice Minister for Industry, Ministry of Industry
Tel 022023067
Update : 2018-12-13 15:47:19


  นายสุวินัย ต่อศิริสุข
Mr.Suvinai Tosirisuk
เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
Secretary to the Minister, Ministry of Industry
Tel 0 2202 3830 Fax 0 2202 3140
suvinai_t@industry.go.th
Update : 2017-03-22 07:35:28


นายฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์
Mr.Rittidaj Mohprasit
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Attached to The Secretariat of the Prime Minister, Ministry of Industry
Tel 0 2202 3261 Fax 0 2354 3265
rittidaj_m@industry.go.th
Update : 2017-03-22 13:25:16


นายใบน้อย สุวรรณชาตรี
Mr.Bainoy Suwanchatree
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
Chief, Office of the Minister, Ministry of Industry
Tel 0 2202 3130 Fax 0 2202 3140
bainoy_s@industry.go.th
Update : 2017-03-22 07:46:33


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400